GARKALNE.LV

GARKALNES NOVADA PAŠVALDĪBAS PRIVĀTUMA POLITIKA

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Garkalnes novada pašvaldība, konkrētas pašvaldības struktūrvienības vai iestādes personā, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus, Garkalnes novada pašvalībā, Reģ. Nr. 90000024313, Brīvības gatve 455, Rīga, LV 1024.

2. Garkalnes novada pašvaldības kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos, tai skaitā informēšanai par iespējamiem datu aizsardzības pārkāpumiem ir: .

3. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Garkalnes novada pašvaldības juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar 38. un 39. punktu.

4. Personas datu aizsardzības speciālists ir Laila Kundziņa.

Vispārīgie noteikumi

5. Garkalnes novada pašvaldībai, lai izpildītu funkcijas un sniegtu pakalpojumus visefektīvākajā veidā, ir nepieciešams apstrādāt un izmantot noteikta veida informāciju par fiziskām personām.

6. Atkarībā no pieprasītā vai sniedzamā pakalpojuma, vai izpildāmās funkcijas, var notikt personas datu apstrāde Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)) izpratnē.

7. Personas dati var attiekties gan uz bijušajiem, gan uz esošajiem Garkalnes novada pašvaldības pakalpojumu izmantotājiem; bijušajiem, esošajiem un iespējamajiem Garkalnes novada pašvaldības darbiniekiem (pretendentiem); piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem un personām, kuras sadarbojas un komunicē ar Garkalnes novada pašvaldību.

8. Saskaņā ar ārējiem tiesību aktiem (likumi, Ministru kabineta noteikumi, Garkalnes novada domes saistošie noteikumi), Garkalnes novada pašvaldībai ir nepieciešamība apstrādāt un izmantot noteikta veida personas datus, kuri ir nepieciešami, lai Garkalnes novada pašvaldība izpildītu savas funkcijas un pienākumus.

9. Garkalnes novada pašvaldība ar šo privātuma politiku vēlas uzsvērt pašvaldības stingro apņemšanos nodrošināt personas datu aizsardzību un norāda, ka visā Jūsu komunikācijā un sadarbībā ar Garkalnes novada pašvaldību, tā centīsies nodrošināt personas datu, kuri tiek apstrādāti, drošību.

10. Garkalnes novada pašvaldība ikdienā rada, apkopo un citā veidā apstrādā personas datus lielā apjomā un dažādos veidos. Šie dati var tikt iegūti no Jums, iesniedzot iesniegumu, kā arī mēs iegūstam informāciju par Jums no citiem avotiem, piemēram, valsts informācijas sistēmām, trešajām personām un publiskajiem avotiem, kad tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu pašvaldībai ar normatīvajiem aktiem uzliktās funkcijas un uzdevumus.

Personas datu apstrādes nolūki

11. Garkalnes novada pašvaldība apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
12.1. Bibliotēkas apmeklētāju uzskaite;
12.2. Civilstāvokļa aktu reģistrācijai;
12.3. Dzīvesvietas deklarēšanai;
12.4. Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai;
12.5. Sociālās palīdzības administrēšanai;
12.6. Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai;
12.7. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana;
12.8. Izglītojamo un pedagogu uzskaite;
12.9. Korespondences nodrošināšanai;
12.10. Personālvadības nodrošināšanai;
12.11. Noslēgto līgumu datubāzes uzturēšanai;
12.12. Būvvaldes procesu administrēšanai;
12.13. Iedzīvotāju reģistrēšanai dzīvokļu rindā;
12.14. Noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai saistībā ar fizisko personu drošības un īpašuma aizsardzības nodrošināšanu;
12.15. Publisko iepirkumu organizēšanai;
12.16. Finanšu vadības un grāmatvedības funkciju nodrošināšanai;
12.17. Pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanai/iznomāšanai;
12.18. Sabiedrības informēšanai par pašvaldības darbu;
12.19. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un elektronisko sakaru nodrošināšanai;
12.20. Personālatlase.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

13. Pašvaldība apstrādā Jūsu personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
13.1. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats 12.1.apakšpunktā minētajam personas datu apstrādes nolūkam – Garkalnes novada domes 2007.gada 26.septembra saistošie noteikumi Nr.10 “Garkalnes novada bibliotēku lietošanas noteikumi”, Bibliotēku likuma 24.pants, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta a), c) apakšpunkts.
13.2. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats 12.2.apakšpunktā minētajam personas datu apstrādes nolūkam – Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 3.panta pirmā un otrā daļa, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts.
13.3. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats 12.3.apakšpunktā minētajam personas datu apstrādes nolūkam – Dzīvesvietas deklarēšanas likums, 2017.gada 29.augusta MK noteikumi Nr.505 „Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts.
13.4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats 12.4.apakšpunktā minētajam personas datu apstrādes nolūkam – likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punkts, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1. punkta c) apakšpunkts.
13.5. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats 12.5.apakšpunktā minētajam personas datu apstrādes nolūkam – Garkalnes novada domes 2017.gada 19.decembra saistošie noteikumi Nr.10 “Par Garkalnes pašvaldības pabalstu personas nāves gadījumā”, Garkalnes novada domes 2014.gada 30.septembra saistošie noteikumi Nr.17 “Par Garkalnes pašvaldības pabalstu aizbildnim”, Garkalnes novada domes 2016.gada 28.jūnija saistošie noteikumi Nr.6 “Psihologa pakalpojuma saņemšanas kārtība Garkalnes novadā”, Garkalnes novada domes 2006.gada 1.decembra saistošie noteikumi Nr.6 “Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru”, Garkalnes novada domes 2017.gada 19.decembra saistošie noteikumi Nr.7 “Par pašvaldības pabalstu ģimenei Garkalnes novadā sakarā ar bērna piedzimšanu”, Garkalnes novada domes 2011.gada 27.septembra saistošie noteikumi Nr.6 “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām Garkalnes novadā”, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts.
13.6. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats 12.6.apakšpunktā minētajam personas datu apstrādes nolūkam – 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1037 “Bāriņtiesas darbības noteikumi”, Bāriņtiesu likums, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts.
13.7. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats 12.7.apakšpunktā minētajam personas datu apstrādes nolūkam – Ministru kabineta 2017.gada 21.martā noteikumi Nr.153 “Kārtība, kādā policija veic novērošanu, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi”, Likuma Par Pašvaldībām 15.pants, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts.
13.8. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats 12.8.apakšpunktā minētajam personas datu apstrādes nolūkam – Iesniegumu likuma 3.pants, likuma „Par pašvaldībām” 15.pants pirmās daļas 3.punkts, Garkalnes novada domes 2011.gada 26.jūlija (protokols Nr.9, 26§) saistošie noteikumi Nr.5 „Par audzēkņu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Garkalnes novada pašvaldības izglītības iestāžu pirmsskolas grupās un pašvaldības līdzfinansēšanas kārtību audzēkņiem, kuri apmeklē Garkalnes novada privātās pirmsskolas izglītības iestādes.”, Garkalnes novada domes 2017.gada 26.septembra sēdes (protokols Nr.6,18.§) saistošie noteikumi Nr.6 “Par Garkalnes novada pašvaldības līdzfinansējumu vispārējās izglītības programmas apguvei privātajās vispārējās izglītības iestādēs”, Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumu Nr.165 “Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamo dokumentāciju” 2.10. un 2.11.apakšpunkts, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts.
13.9. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats 12.9.apakšpunktā minētajam personas datu apstrādes nolūkam – Iesniegumu likums, Informācijas atklātības likums, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta a) c)apakšpunkts.
13.10. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats 12.10.apakšpunktā minētajam personas datu apstrādes nolūkam – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta a), b), c) un f) apakšpunkts; 9.panta 2.punkta b) apakšpunkts; Darba likuma 40., 96., 101., 137., 150., 151., 153., 156.pants; Valsts civildienesta likuma 7., 9., 11., 12.pants; Ministru kabineta 2018.gada 13.novembra noteikumi Nr.690 "Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem dokumentiem, kuriem ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņiem" 2., 6.punkts; Valsts valodas likuma 6.pants; Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumu Nr.733 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi” 19.punkts; Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumu Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8.punkts; Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums; Darba aizsardzības likuma 9.panta pirmā daļa un 15.panta pirmā daļa; Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumu Nr.749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” 29., 30.punktu; Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 12.pants; Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 193.punkts; Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumu Nr.660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” 36.-38.punkts; Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumu Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude" 20.punkts; Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.950 “Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 6. un 56.punkts.
13.11. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats 12.11.apakšpunktā minētajam personas datu apstrādes nolūkam – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta b) e) apakšpunkts.
13.12. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats 12.12.apakšpunktā minētajam personas datu apstrādes nolūkam – Garkalnes novada domes 2018.gada 29.maija saistošie noteikumi Nr.7 “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu un būvniecības ieceres akcepta izdarīšanu”, Garkalnes novada domes 2017.gada 28.marta saistošie noteikumi Nr.5 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Garkalnes novadā”, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 14.punkts, Būvniecības likums, 2014.gada 19.augusta MK noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts.
13.13. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats 12.13.apakšpunktā minētajam personas datu apstrādes nolūkam – Garkalnes novada domes 2011.gada 27.septembra saistošie noteikumi Nr.6 “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām Garkalnes novadā”, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts.
13.14. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats 12.14.apakšpunktā minētajam personas datu apstrādes nolūkam – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta c., e un f. apakšpunkts. Likuma „Par pašvaldībām” 12. pants, 15.panta pirmās daļas 12.punkts. 2017.gada 21.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.153 „Kārtība, kādā policija veic novērošanu, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi”.
13.15. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats 12.15.apakšpunktā minētajam personas datu apstrādes nolūkam – Publisko iepirkumu likums, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts.
13.16. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats 12.16.apakšpunktā minētajam personas datu apstrādes nolūkam – Par nodokļiem un nodevām, Likums Par Grāmatvedību, Par nekustamā īpašuma nodokli, Likums Par Pašvaldībām 14.pants, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts.
13.17. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats 12.17.apakšpunktā minētajam personas datu apstrādes nolūkam – 2018. gada 20. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts.
13.18. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats 12.18.apakšpunktā minētajam personas datu apstrādes nolūkam – Likums Par Pašvaldību, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta c), e) apakšpunkts.
13.19. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats 12.20.apakšpunktā minētajam personas datu apstrādes nolūkam – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) 6.panta b) un e) apakšpunkts.

• Ja mums būs nepieciešama Jūsu piekrišana apstrādāt Jūsu personas datus, mēs to lūgsim Jums sniegt.

• Ja Jūs vēlēsieties atsaukt savu sniegto piekrišanu, to Jūs vārēsiet atsaukt jebkurā brīdi, vēršoties pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, vai savādāk kontaktējoties ar pašvaldības attiecīgo iestādi vai struktūrvienību, kurai iepriekš Jūs būsiet sniedzis savu piekrišanu.

• Garkalnes novada pašvaldība var apstrādāt kandidātu personas datus personāla atlases vajadzībām konkrētajai vakancei, uz kuru kandidāts piesakās vai uz nākotni vērstai personāla atlasei, ja kandidāts tam ir piekritis.

Personas datu apstrāde

14. Garkalnes novada pašvaldība apstrādā un aizsargā Jūsu datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Garkalnes novada pašvaldības pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

15. Personas datu apstrādi var veikt Garkalnes novada pašvaldības darbinieks vai kāds no Garkalnes novada pašvaldības apstrādātājiem, ar ko Garkalnes novada pašvaldībai ir noslēgts līgums.

16. Garkalnes novada pašvaldība, apstrādājot Jūsu personas datus, tiek nodrošināta personas datu aizsardzības principu ievērošana.

Datu aizsardzības principi

17. Garkalnes novada pašvaldība:
17.1. apstrādā personas datu likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā;
17.2. apstrādā personas datus adekvāti, atbilstīgi un tikai tos, kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai;
17.3. apstrādā personas datus tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus;
17.4. personas datus glabā ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā;
17.5. Jūs informēs, kāpēc tai ir nepieciešami Jūsu personas dati, un ko pašvaldība darīs ar Jūsu personas datiem;
17.6. apstrādā tikai precīzus personas datus, un ja tas būs nepieciešams, tos atjauninās;
17.7. vāc personas datus tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveiks ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā. Izņemot, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktās funkcijas un pienākumus.

Personas datu kategorijas

18. Garkalnes novada pašvaldība apstrādā: personas datus un īpašu kategoriju personas datus.

19. Personas dati ir informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, piemēram, Jūsu vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, kontaktinformācija (lai nodrošinātu efektīvu komunikāciju), informācija, kuru lūdzam sniegt, lai Jūs varētu saņemt pakalpojumus, ko sniedz pašvaldība, u.c.

20. Īpašu kategoriju personas dati ir informācija, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētisko datu, biometrisko datu, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības datu vai datu par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju apstrāde.

Informācijas apmaiņa

21. Lai sniegtu Jums efektīvi pakalpojumus un izpildītu savas funkcijas, mēs apmaināmies ar informāciju starp iestādēm, struktūrvienībām un pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī citām organizācijām, kas mūsu vārdā sniedz pakalpojumus.

22. Kad Jūs sniegsiet savus personas datus vienai struktūrvienībai vai iestādei, tie var tikt nodoti citām struktūrvienībām un iestādēm pašvaldībā ciktāl tas ir atbilstoši, proporcionāli un samērīgi nepieciešams, lai Garkalnes novada pašvaldība izpildītu savas funkcijas un sniegtu pakalpojumus.

23. Garkalnes novada pašvaldības iespējams Jūsu personas datus nodos citām organizācijām, kad tas būs nepieciešams un pieļaujams vai to pieprasīs tiesību akti, tai skaitā, iespējams tos nodos citām valsts un pašvaldības iestādēm. Personas dati var tik nodoti apstrādātājiem (fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pašvaldības vārdā apstrādā personas datus), ja tas būs nepieciešams pašvaldības funkciju un pakalpojumu nodrošināšanai.

24. Garkalnes novada pašvaldība iespējams, nodos Jūsu personas datus trešajām personām, bet tikai, kad tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus, vai ja to atļauj tiesību akti personas datu aizsardzības jomā.

25. Sniedzot pakalpojumus, mēs sniegsim Jums precīzāku informāciju par Jūsu personas datu saņēmējiem vai organizācijām, kas būs iesaistītas pakalpojuma sniegšanā mūsu vārdā, vai arī ar kuriem mēs apmainīsimies ar informāciju un Jūsu personas datiem.

26. Mēs apmainīsimies ar Jūsu personas datiem ar organizācijām vai piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz pietiekamas garantijas, ka tiks īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi tādā veidā, ka apstrādē tiks ievērotas tiesību aktos personas datu aizsardzības jomā esošās prasības un tiks nodrošināta datu subjekta tiesību aizsardzība, kā arī kuri spēj izpildīt pienākumus, kuri ir noteikti tiesību aktos personas datu aizsardzības jomā. Šīs garantijas un noteikumi ir atrunāti līgumos ar organizācijām un trešajām personām.

Personas datu nodošana uz trešajām valstīm un garantijas

27. Jūsu personas dati parasti tiks glabāti un apstrādi Eiropas Ekonomiskajā Zonā.

28. Atsevišķos gadījumos, ja būs nepieciešams nodot Jūsu personas datus ārpus Eiropas Ekonomiskās Zonas, mēs to darīsim, kad mums būs tiesības to darīt un nodrošinot pietiekamu aizsardzības līmeni.

Personas datu saglabāšana

29. Garkalnes novada pašvaldība saglabās Jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai izpildītu savas funkcijas un tik ilgi, cik to saglabāšanu nosaka tiesību akti. Laika periods, cik ilgi mēs saglabāsim Jūsu personas datus ir atkarīgs no tā kādam nolūkam tie ir tikuši ievākti, kā arī saskaņā ar Arhīvu likumu.

30. Garkalnes novada pašvaldības glabā un apstrādā kandidātu sniegtos personas datus 6 (sešus) kalendārus mēnešus pēc atlases beigām vai kamēr ir spēkā kandidāta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats, un pēc šī termiņa beigām personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti.

Jūsu tiesības

31. Tiesības tikt informētam par to, kāpēc mēs apstrādājam un izmantojam Jūsu personas datus.

32. Tiesības pieprasīt informāciju par to, kādus personas datus mēs par Jums glabājam. Šo informāciju mēs sniedzam bez maksas. Mums ir pienākums sniegt atbildi viena mēneša laikā, ja vien mēs nepagarinām atbildes sniegšanu līdz trim mēnešiem, ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību un skaitu.

33. Tiesības labot datus. Jums ir tiesības labot datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi. Mums ir pienākums sniegt atbildi viena mēneša laikā. Ja mēs nolemsim nelabot datus, mēs Jums sniegsim skaidrojumu, kāpēc mēs tos nelabosim, un sniegsim Jums informāciju par Jūsu tiesībām iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

34. Tiesības uz dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”). Jums ir tiesības lūgt dzēst Jūsu personas datus vai pārtraukt to apstrādi. Tomēr ne vienmēr varēsim izpildīt Jūsu lūgumu, piemēram, ja normatīvais akts nosaka pienākumu saglabāt informāciju. Ja mēs nolemsim nedzēst datus, mēs Jums sniegsim skaidrojumu, kāpēc mēs nedzēsīsim datus, un sniegsim Jums informāciju par Jūsu tiesībām iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

35. Tiesības ierobežot apstrādi. Jums atsevišķos gadījumos ir tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi, piemēram, ja informācija nav precīza. Ja notiks personas datu apstrādes ierobežošana, mēs varam saglabāt par to attiecīgu informāciju, lai nākotnē varētu nodrošināt šo tiesību ievērošanu. Ja mēs nolemsim atcelt šādu ierobežojumu, tad mēs Jums par to paziņosim.

36. Tiesības uz datu pārnesamību. Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar Jūsu piekrišanu vai pamatojoties uz līgumu, un tie ir saglabāti strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, Jums ir tiesības lūgt personas datu nosūtīšanu tieši no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams. Šīs tiesības netiek attiecinātas uz personas datiem, kas tiek apstrādāti, lai izpildītu uz pašvaldību attiecināmu juridisku pienākumu, vai, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pašvaldībai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

37. Tiesības iebilst. Jūs varat iebilst pret Jūsu personas datu izmantošanu profilēšanā, tiešās tirgvedības nolūkos vai zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos, izņemot, ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs.

38. Automatizēta individuālu lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana. Jums ir tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, kas attiecībā uz Jums rada tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Jūs.

39. Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
39.1. rakstveida formā klātienē Garkalnes novada pašvaldībā vai tās struktūrvienībā, iestādē;
39.2. elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi: ;
39.3. sūtot parakstītu iesniegumu pa pastu uz Garkalnes novada pašvaldības juridisko adresi.

40. Kandidāts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
40.1. rakstveida formā klātienē, iesniedzot iesniegumu Garkalnes novada pašvaldībā;
40.2. elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
40.3. sūtot parakstītu iesniegumu pa pastu uz Garkalnes novada pašvaldības juridisko adresi.

41. Garkalnes novada pašvaldības atbildi kandidātam nosūta uz privāto e-pasta adresi (ja pieprasījums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) vai pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, vai izsniedz rakstveidā klātienē pēc iespējas ņemot vērā personas norādīto atbildes saņemšanas veidu.

Kandidāta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

42. Iesniedzot CV un dokumentus darbinieku atlasē, kandidāts piekrīt tajos ietverto personas datu apstrādei šim nolūkam un ir atbildīgs par iesniegto datu atbilstību atlases procesam. Kandidāta personas datu apstrādei citiem nolūkiem nepieciešama kandidāta piekrišana, kuru var sniegt klātienē rakstveidā vai elektroniskā veidā, kurš nodrošina kandidāta identifikāciju.

43. Kandidātam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

4. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Informācijas apkopošana elektroniski

45. Garkalnes novada pašvaldība mājaslapas var izmantot sīkdatnes.

46. Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina klientu par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai klients piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs klientam lietot Vietni, taču tas var ierobežot klientam Vietnes izmantošanas iespējas.

47. Garkalnes novada pašvaldības mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Garkalnes novada pašvaldība nenes atbildību.

48. Informāciju par sīkdatņu izmantošanu Jūs variet atrast katrā pašvaldības interneta mājas lapā.

Videonovērošana

49. Garkalnes novada pašvaldībā tiek veikta publisko vietu videonovērošana šādiem mērķiem: sabiedriskās kārtības un sabiedrības drošības apdraudējuma risku mazināšanai, noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības, aizsardzībai, cilvēku un transporta plūsmu kontrolei, metroloģisko apstākļu monitoringam.

50. Videonovērošanu novadā veic, izmantojot stacionāras videokameras, mobilas videokameras, bezpilota gaisa kuģus un cita veida lidaparātu lidojumus, kas nav kvalificējami kā gaisa kuģi vai citas ierīces, kuras, izmantojot, iegūst un saglabā videonovērošanas ierakstu.

51. Pirms videonovērošanas zonas ir izvietotas informatīvās videonovērošanas brīdinājuma zīme par veikto videonovērošanu.

52. Šiem videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas kontekstā ar konkrētiem personas datu apstrādes mērķiem, vai arī lai pārliecinātos, ka sistēma darbojas.

Garkalnes novada domes sēžu audioformāta ierakstu publicēšana un arhivēšana

53. Lai nodrošinātu lēmumu pieņemšanas caurspīdīgumu un pieejamību, Garkalnes novada domes publiskās sēdēs tiek veikts audioieraksts, kas vēlāk ir pieejamas pašvaldības mājas lapā. Audioierakstā tiek fiksētas publiskas personas, t.i. deputāti un Garkalnes novada domes darbinieki, kad tās sanāksmēs runā un debatē, kā arī citas personas, ja ar domes sēdes vadītāja atļauju tie ir uzaicināti izteikt viedokli.

Datu aizsardzības pārkāpums

54. Ja Jums ir bažas par to, ko mēs darām ar Jūsu personas datiem, vai kaut kas ir noticis neatbilstoši, piemēram, ja Jūs saņemiet vēstuli no Garkalnes novada domes, kura nav adresēta Jums, lūdzu sazinieties ar Garkalnes novada domes datu aizsardzības speciālistu: , ziņojot par iespējamu personas datu aizsardzības pārkāpumu.

Sūdzības un komentāri

55. Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību vai sniegt komentārus par to kā Garkalnes novada dome apstrādā personas datus, Jūs variet rakstīt konkrētai pašvaldības struktūrvienībai vai iestādei vai Garkalnes novada domes datu aizsardzības speciālistam.

56. Tāpat Jūs varat vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011.

Lapas kartePiekļūstamības paziņojumsPašvaldības privātuma politikaSīkdatņu privātuma politika
Pamanījāt kļūdu? Ir jautājumi? Rakstiet