GARKALNE.LV

BŪVVALDE

Pirms nekustamā īpašuma iegādes Garkalnes pagasta teritorijā, lūdzu, vēršaties pašvaldības būvvaldē, lai noskaidrotu nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas un apbūves iespējas (īpaši pie Lielās Juglas upes, Krievupes, Tumšupes un Lielā Baltezera).

Tālrunis 2575 0778

Būvvalde
Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
pirmdiena 11:00 – 19:00 (pārtraukums no 13:00 – 14:00)
ceturtdiena 9:00 – 17:00 (pārtraukums no 13:00 – 14:00)
 
E-pasts: buvvalde@garkalne.lv

Kontakti

Veidlapas

Maksas pakalpojumi

Teritorijas plānojums

Lokālplānojumi

Detālplānojumi

Būvvaldes informācija

Būvniecības ieceres iesniegumi

Sabiedrības līdzdalība

KONTAKTI

Būvvalde

Vadītājs
Aivars Laurs
6780 0922
Vadītāja vietnieks - arhitekts
Jānis Dambis
6780 0916
Arhitekta p.i.
Gints Pelčers
6780 0916
Arhitekta palīdze – lietvede
Felicita Kārkluvalka
6780 0935,
2575 0778
Arhitekte
Inula Jansone
2941 9091
Teritorijas plānotāja
Sandra Čakāne
6780 0915
Telpiskās attīstības plānotāja
Daiga Gruzīte
6780 0936
Inženierkomunikāciju inženieris
Kaspars Neilands
2619 7581
Būvinspektors
Imants Birze
6780 0917
Būvinspektora palīgs
Kaspars Krūmiņš
6780 0917
Būvinspektora palīgs
Jānis Bisnieks
2646 3199
Ceļu inženieris
Ēriks Skujiņš
6780 0916

Nekustamā īpašuma daļa

Vadītājs
Armands Bērziņš
2642 7783
Vadītāja vietniece,
zemes ierīkotāja Rūta Šmite
2911 9468
Nekustamā īpašuma nodokļu administratore Marita Fedjaņina 6780 0926
Nekustamā īpašuma speciāliste Līva Sproģe2944 5204
Mežsaimniecības inženieris
Kaspars Šuikovskis
6780 0922

MAKSAS PAKALPOJUMI

Būvvaldes maksas pakalpojumi

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu un būvniecības ieceres akcepta izdarīšanu

Par saistošo noteikumu grozījumu apstiprināšanu sakarā ar euro ieviešanu

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem

BŪVVALDES INFORMĀCIJA

2021-06-01 Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Āboliņi” Upesciemā grozījumu apstiprināšanu
2021-06-01 Paziņojums par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Lindes 1” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8060-008-0051, Upesciemā izstrādes uzsākšanu
2021-06-01 Paziņojums par Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem Bukultu ciema teritorijai Ķepīša, Skaņu, Dziesmu un Saulstaru ielu apkaimē apstiprināšanu
2021-05-31 Paziņojums par detālplānojuma nekustamā īpašuma Rožu prospektā 50 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8060-006-0420, Berģos izstrādes uzsākšanu
2021-05-20 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Sunīšu ciemā
2021-04-19 Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8060-011-1071, Upesciemā izstrādes uzsākšanu
2021-04-12 Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Gundegu iela 8, Bukultos grozījumu projekta publisko apspriešanu
2021-04-09 Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem Bukultu ciema teritorijai Ķepīša, Skaņu, Dziesmu un Saulstaru ielu apkaimē redakcijas publisko apspriešanu
2021-04-08 Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Āboliņi” grozījumu pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu
2021-03-26 Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Mazā Paparžu ielā 1, Bukultos
2021-02-25 Paziņojums par zemes starpgabala atsavināšanu
2021-02-10 Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Āboliņi” grozījumu pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu
2021-01-13 Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Āboliņi” grozījumu pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu
2020-12-30 Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā “Murīši” ciemā Sunīši
2020-12-07 Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Āboliņi” grozījumu pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu
2020-11-12 Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Āboliņi” grozījumu pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
2020-10-26 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Bukultu ciemā
2020-10-06 Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā “Lejas Bernsoni” ciemā Bukulti
2020-10-05 Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Mājiņas” projekta apstiprināšanu ciemā Priedkalne
2020-08-03 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta publisko apspriešanu Upesciemā
2020-07-06 Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem Bukultu ciema teritorijai Ķepīša, Skaņu, Dziesmu un Saulstaru ielu apkaimē
2020-05-13 Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamajos īpašumos Rožu prospekts 43 un Rožu prospekts daļās, Berģos
2020-05-06 Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām “Golfa klubs ”Berģi”” un “Pūkas” Upesciemā izstrādes uzsākšanu
2020-02-28 Lēmums par būvniecības ieceri elektronisko sakaru torņa būvniecībai Mežogu ielā 18, Maksteniekos
2020-02-28 Lēmums par būvniecības ieceri elektronisko sakaru torņa būvniecībai īpašumā “Dumbrāji”, Upesciemā
2020-02-03 Paziņojums par satiksmes organizācijas izmaiņām Mediķu ielā, Langstiņos
2019-12-06 Pārskats par "Makstenieku" publiskās apspriešanas rezultātiem
2019-12-06 Pārskats par "Dumbrāju" publiskās apspriešanas rezultātiem
2019-11-06 Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienībām Vālodzes ielā 4, Vālodzes ielā 6, Vālodzes ielā 8, Vālodzes ielā 10, Vālodzes ielā 12, Upesciemā redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
2019-11-06 Paziņojums par Berģu ciema lokālplānojuma “Bitēnu ielas sarkanās līnijas” pirmās redakcijas publisko apspriešanu
2019-09-16 Būvniecības ieceres publiskā apspriešana „Elektronisko sakaru torņa „Dumbrāji” būvniecība”
2019-09-16 Būvniecības ieceres publiskā apspriešana „Elektronisko sakaru torņa „Makstenieki” būvniecība”
2019-09-09 Informatīvais ziņojums "Par detālplānojuma zemes vienībai Baraviku ielā 9 (kadastra Nr. 8060 004 0747), Garkalnes novadā apstiprināšanu"
2019-09-04 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Bukultu ciemā
2019-09-03 Paziņojums par detālplānojuma projekta apstiprināšanu Garkalnes ciemā
2019-09-03 Paziņojums par lokālplānojuma pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanai Mārtiņrožu ielai, Sunīšu ciemā apstiprināšanu
2019-08-06 Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Mājiņas” projekta publisko apspriešanu Priedkalnē
2019-07-10 Paziņojums par lokālplānojuma pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanai Mārtiņrožu ielai, Sunīšu ciemā pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai
2019-06-11 Par valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saulkalne) pārbūvi
2019-05-17 Par zemes starpgabala atsavināšanu
2019-05-13 Paziņojums par detālplānojuma “Puķulapas”, Upesciemā grozījumu apstiprināšanu
2019-05-13 Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam ar 2015. gada grozījumiem grozījumu izstrādes uzsākšanu
2019-05-10 Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā “Andrēni”, Berģos apstiprināšanu
2019-05-09 Paziņojums par Bukultu ciema lokālplānojuma “Ādažu ielas sarkanās līnijas” apstiprināšanu
2019-04-25 Pašvaldības ielu iedalījums pēc kategorijām vasaras sezonai
2019-04-15 Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienībām Vālodzes ielā 4, Vālodzes ielā 6, Vālodzes ielā 8, Vālodzes ielā 10, Vālodzes ielā 12, Upesciemā
2019-04-09 Paziņojums par detālplānojuma pilnveidotā projekta apstiprināšanu Priedkalnes ciemā
2019-04-05 Paziņojums par detālplānojuma Baraviku ielā 9 projekta un tā stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata pirmās redakcijas publisko apspriešanu Garkalnes ciemā
2019-03-26 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta publisko apspriešanu Upesciemā
2019-01-11 Paziņojums par lokālplānojuma Sunīšu ielas un Kaiceles ielas savienojums līdz Mārtiņrožu ielai sarkanās līnijas un pašvaldības nozīmes ielu statusa piešķiršanai Sunīšu ciemā izstrādes uzsākšanu
2019-01-11 Paziņojums par lokālplānojuma pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanai Mārtiņrožu ielai, Sunīšu ciemā izstrādes uzsākšanu

Būvvaldes informācijas arhīvs

GARKALNES ZIŅAS

Garkalnes Ziņas

GNV

Garkalnes Novada Vēstis

FOTO GALERIJA

Foto galerija

SLUDINĀJUMI

AFIŠAS

RAIL BALTICA

Lapas kartePiekļūstamības paziņojumsPašvaldības privātuma politikaSīkdatņu privātuma politika
Pamanījāt kļūdu? Ir jautājumi? Rakstiet